top of page

§1. Transportvilkårenes anvendelse

Transportvilkårene utgjør avtalevilkårene mellom den reisende og taxiføreren. Forhold som ikke er regulert her, reguleres av norsk lov.

 

§2. Bestilling av taxi

Ved bestilling av taxi gjennom taxiappen eller direkte ved å ringe taxisentralen, skal bestiller gi relevante opplysninger som er nødvendige for oppdragets utførelse. Dersom det kreves spesialutrustning f.eks. særskilt utstyrt kjøretøy, utvidet setekapasitet eller annet spesifikt utstyr (spesialtransport f.eks. rullestoltaxi), må bestiller opplyse om dette. Hvis bestillingen gjelder flere enn fire passasjerer, men det faktiske behovet er redusert, skal godtgjørelsen beregnes i henhold til bestillingen. 

 

§3. Bruk av holdeplass og fortrinnsrett til taxi

Når det oppstår kø på en taxiholdeplass, skal taxiføreren betjene den reisende som står først i køen. Syke, uføre og personer med småbarn har prioritet til taxi, og reisende fra taxiholdeplassen har også fortrinnsrett til tilgjengelige taxier. Publikum på taxiholdeplassen kan fritt velge hvilken taxi eller hvilket taxiselskap de ønsker, men om nødvendig må taxier foran i køen flyttes for å gi plass til utkjøring. Ved påstigning skal den reisende informere om reisemål, betalingsform og andre relevante opplysninger for oppdragets gjennomføring.

 

 

§4. Praiing utenom holdeplass

Når en taxi er ledig, skal taxiføreren sørge for at ledigtaxilampen er tent og tydelig synlig for publikum. Utenfor en avstand fra nærmeste taxiholdeplass, som spesifisert i sentralens kjørereglement eller sjåførinstruks, kan føreren plukke opp reisende som gir tydelige tegn, forutsatt at dette kan gjøres i samsvar med trafikkreglene og uten å hindre annen trafikk.

 

§5. Taxiførers rett til å avvise turer

Taxiføreren har rett til å avvise reisende som er berusede, truende, eller som av andre grunner gir saklig grunn til avvisning. Reisende har alltid rett til å medbringe førerhund. Ved avvisning kan taxiføreren kreve betaling i samsvar med taksameterets gjeldende pris. 

 

§6. Oppdragets utførelse

Taxiføreren skal følge den kjøreruten som tar kortest tid til bestemmelsesstedet, med mindre den reisende ønsker en annen rute. Ved forespørsel kan taxiføreren kombinere turer for å kjøre passasjerer til forskjellige destinasjoner. Den siste passasjeren som går av, er ansvarlig for å betale for turen. Bruk av bilbelte og forsvarlig festing av barnesete er påbudt i henhold til veitrafikklovens bestemmelser. Assistanse til inngangsdør eller lignende ytes etter passasjerens ønske og på passasjerens egen risiko.

 

§7. Ventetid, avbrudd og forsinkelser

Hvis ventetiden overstiger 10 minutter, kan drosjesjåføren kreve erstatning basert på den gjeldende tidsprisen. Ved avbrudd eller forsinkelser skal drosjesjåføren straks informere den reisende og avtale hvordan turen skal fortsette.

 

§8. Betaling, veksling, sikkerhet for betaling og kvittering

Betaling skal skje i henhold til taksameterprisen eller etter avtalt fastpris. Etter å ha mottatt betalingen, skal taxiføreren alltid utstede en kvittering til den reisende. For lengre turer kan sjåføren kreve forskuddsbetaling eller annen form for sikkerhet før turen starter.

 

§9. Betingelser for fastprisdrosjetjeneste

 

9.1. Prisene gjelder for direkte bestilte turer for 1-4 passasjerer. For grupper på 5-8 passasjerer påløper det en ekstra kostnad på ca. 50%.

 

9.2. Alle våre priser inkluderer merverdiavgift (MVA), bompenger og andre avgifter, og dermed har våre kunder ingen skjulte kostnader å bekymre seg for.

 

9.3. Prisene er beregnet ut fra avgangspunktet ved Torp flyplass eller taxiholdeplassene innenfor våre tjenesteområder, med destinasjon sentrum eller store kjøpesentre i det aktuelle området, samt togstasjoner i større byer.

 

9.4. Ventetid og ekstra tid vil bli belastet med kr. 10,- per minutt.

 

9.5. Turer til destinasjoner utenfor de angitte områdene medfører et tillegg på kr. 25,- per kilometer.

 

Disse betingelsene forutsetter at det er vanlige kjøreforhold. Hvis ikke, vil vi benytte oss av vanlig taksameterpris, som kan ses på følgende lenke: Taksameterpris. Alternativt kan kan taxiturprisen kalkuleres ved hjelp av vår taxipriskalkulator her: Priskalkulator

 

§10. Bagasje og lignende

Den reisende har rett til å medbringe normal bagasje uten ekstra kostnad. Taxiføreren skal bistå med både lasting og lossing av bagasje. For ekstra bagasje, som sportsutstyr eller større gjenstander, kan det påløpe ekstra kostnader. Dette må avtales på forhånd. 

 

§11.  Barneseter

Vestfold TAXI-LINE tilbyr drosjetjenester med nyfødte barneseter og barneputer. For å sikre tilgjengelighet, må dette avtales på forhånd dersom reisende trenger taxi med barnesete, nyfødt barnesete eller barneputer. 

 

§12. Kjæledyr 

Kjæledyr kan medbringes i taxi dersom de reiser i eget bur. Ved bestilling må reisende gi beskjed på forhånd om han/hun har med kjæledyr. Vær oppmerksom på at enkelte drosjeeiere eller sjåfører kan nekte å transportere kjæledyr i drosjebilen.

 

 

§13. Hittegods

Gjenstander som blir funnet i taxien, skal leveres til sentralens lokale i Tønsberg som ligger i nærheten av Jernbanestasjon. Sentralen oppbevarer hittegodset en rimelig tid og forsøker å kontakte eieren. Hvis eieren ikke melder seg, overleveres hittegodset til politiet.

 

§14 Ansvar i taxi:

14.1. Skade på person:

• Taxiføreren skal kjøre forsiktig og unngå skade på passasjerer.

• Ved ulykker eller personskade skal taxiføreren umiddelbart kontakte nødetatene og gi førstehjelp om nødvendig.

14.2. Bagasje og annet gods:

• Taxiføreren har ansvar for å håndtere bagasje og annet gods forsiktig.

• Ved skade på bagasje eller annet gods skal taxiføreren informere den reisende og dokumentere skaden.

14.3. Forsinkelse:

• Taxiføreren skal gjøre sitt beste for å unngå forsinkelser.

• Ved forsinkelser skal taxiføreren informere den reisende og avtale videre fremdrift.

14.4. Den reisendes ansvar:

• Den reisende må oppgi korrekt reisemål og andre relevante opplysninger.

• Den reisende skal følge veitrafikklovens bestemmelser og bruke bilbelte.

 

§15. Regler ved tvister

• Eventuelle tvister skal løses i henhold til norsk lov. Hvis enighet ikke oppnås, kan saken bringes inn for domstolene. 

 

§16. Reklamasjon, frister og foreldelse

Reklamasjoner skal meldes til Vestfold TAXI-LINE så snart som mulig etter hendelsen ved å bruke denne siden. Fristen for å sende inn en reklamasjon er 4 uker fra hendelsesdatoen. Eventuelle krav foreldes 6 måneder etter hendelsen.

 

§17. Opplysning

• Den reisende har rett til å få opplyst pris, taksameterets pålydende og annen relevant informasjon før turen starter. Det er den reisendes ansvar å spørre sjåføren om dette. Hvis den reisende ikke spør, vil sjåføren starte turen til gjeldende takst. 

Transportvilkår for reisende med Vestfold TAXI-LINE

bottom of page